Клиенти‎ > ‎

Неправителствени организации

Сдружение „Общинска агенция за устойчиво развитие”- гр.Карлово

  • 2009г.:  обучения на крайни бенефициенти по проект № BG051PO001-5.2.04-0038-С0001

 Фондация „Институт за социални услуги в общността”- гр.София

  • 2009г.:  обучения на СА и супервизия на екипа по проект № BG051PO001-5.2.04-0149

 Сдружение „Регионални инициативи Велико Търново”

  • 2010г. : изготвяне на наръчник за предоставяне на услугите в общността СА и ДП по проект BG051PO001-5.2.04-0138

 Сдружение „Равновесие”- гр.Бургас

  • 2011г.: въвеждащо, надграждащо и две поддържащи обучения на бенефициенти; Изготвяне на индивидуални оценки  на потребностите по проект BG051PO001-5.2.07-0055

 СНЦ „Верният настойник”- гр.Бургас

  • 2013г. : обучение по ключова компетентност „Ефективно общуване” по проект BG051PO001-1.1.07-0060

 Сдружение Знание- Айтос

  • 2013г. : мотивационни обучения и разработване на индивидуални планове за кариерно развитие по проект № ESF 1110- 02-02001

 Фондация ЦПУР- гр.София

  • 2013г.обучение по ключова компетентност „Умения за водене на преговори" за представители на Лукойл Нефтохим Бургас-АД

Сдружение "Каритас България"

  • от 2014г. ежегодно екипни супервизии на професионалисти от Дневен център за възрастни с увреждания- с.Веселиново, община Тунджа

Фондация "Асоциация Анимус"- гр.София

  • 2016г. : супервизии за професионалисти по два международни проекта на фондацията

Сдружение „Младежки информационен доброволчески център” гр.Варна

  • 2018г. : Провеждане на супервизии на екип предоставящ социална услуга” по проект BG05M9OP001-2.005-0011-C01„Активни в труда на територията на общините Бяла и Долни чифлик