Клиенти‎ > ‎

Общински администрации

Община Бургас:

 • 2012г.: четири модулно мотивационно обучение за работа в екип по проект BG051PO001-5.1.02-0032;
 • 2013г.: обучения и супервизия на персонал на Звено за услуги в домашна среда по проект № BG051PO001-5.2.04-0116
 • 2016 - 2017г.: обучения и супервизия на персонал на Център за предоставяне на интегрирани почасови услуги в домашна среда по проект BG05M9OP001– 2.002–0229–C001
 • 2017г.: провеждане на обучения  за родители на деца с ДЦП, аутизъм и соматични увреждания и обучения за  медицински и немедицински специалисти и доброволци по проект РД-13-144/14.09.2015г.
 • 2017г. - 2018: организиране и провеждане на събития за лицата от целевата група по проект BG05M2OP001– 3.002–0040–C02
 • 2017г. – 2020: провеждане на обучения и супервизии на Областен екип по приемна грижа и индивидуални супервизии на приемни семейства от област Бургас
 • 2018г.: провеждане групови супервизии на екипи на ЦНСТ
 • 2018-2019: организиране и провеждане на събития за целевите групи по проект BG05M2OP001– 3.001–0040

Община Варна:
 • 2017г. – 2018: провеждане на обучения и супервизии на Областен екип по приемна грижа и индивидуални супервизии на приемни семейства от област Варна
Община Поморие:
 • 2016 - 2017г. : изготвяне на Методология за дейността на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване и супервизии на персонала по проект BG05М9ОP001-2.002-0071-С001
Община Приморско:
 • 2016г.: изготвяне на оценка на потребностите на кандидат-потребители
 • 2016 - 2017г.: провеждане на въвеждащи и надграждащи обучения на персонал на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда
 • 2016 - 2018г. : супервизия на персонала и психологическа подкрепа на потребители и персонал на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда

Община Сливен:

 • 2014г.: три двудневни обучения за учители, три еднодневни мотивационни обучения за родители и една двудневна кръгла маса по проект „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на Община Сливен”
Община Сунгурларе

 • 2013г. : обучения на персонал на Звено за услуги в домашна среда по проект №      BG051PO001-5.2.04-0158
 • 2014г. : изнесени четири обучения на 115 служители от Общинска администрация по проект № 13-22-61/02.01.2014, финансиран по ОПАК
Община Камено:
 • 2009г.въвеждащо и надграждащо обучение на крайни бенефициенти по проект № BG 051PO001- 5.2.04 – 0029;
 • 2013г. : Организиране на информационни събития, обучения и конференции  по проект BG051PO001- 4.1.06-0029
 • 2016г. : провеждане на оценка на потребностите на кандидат-потребители на услуги на Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда по проект BG05М9ОP001-2.002-0110- С001

 Община Благоевград

 • 2010г.: обучения на СА по проект № BG051PO001-5.2.04-0146;
 • 2013г. : обучения на персонал на Звено за услуги в домашна среда по проект № BG051PO001-5.2.04-0139

 Община Карнобат

 • 2010г. : обучение за работа в екип на персонала на ДВЛД;
 • 2012г. : обучения на мултидисциплинарен екип и изграждане на характеристики на случаите BG051PO001-5.2.06-0012;
 • 2013г. : провеждане на групови супервизии на екипи на ЦОП и ЦСРИ
 • 2014г. : провеждане на групови супервизии на екипи на ЦОП и ЦСРИ и 1 изнесен двудневен семинар за педагози от ЦДГ на община Карнобат
 • 2015г.: провеждане на групови супервизии на екип на ЦНСТ, 1 изнесен двудневен семинар за педагози от ЦДГ на община Карнобат и 6 еднодневни поддържащи обучения за екип на ЦОП
 • 2018г.: провеждане групови супервизии на екипи на ЦНСТ

 Община Сопот

 • 2008г. : въвеждащо и поддържащо обучение СА и ДП по проект № BG051P001/07/5.2-01/ D01/0039
 • 2011г.: изготвяне на индивидуални социални оценки ; „Обучение и супервизия” по проект BG051PO001-5.2.07-0246;

 Община Карлово

 • 2008г. : въвеждащо и поддържащо обучение СА и ДП по проект № BG051P001/07/5.2-01/ D01/0005
 • 2011г.: изготвяне на индивидуални социални оценки и  обучения и супервизии по проект BG051PO001-5.2.07-0066;

 Община Средец

 • 2012г. : обучение на тема „Мотивация и работа в екип” на персонала на социално предприятие по проект BG051PO001-5.1.02-0027;
 • Ноември 2012г.: обучение на тема „Обучение на обучители на осиновители” на персонала на ЦОП-гр.Средец;
 • 2013г.: обучения и супервизии на персонал на Звено за услуги в домашна среда по проект № BG051PO001-5.2.04-0037
 • 2016 - 2017г.: обучения и супервизии на персонал на Център за социални и здравни услуги по проект № BG051МPOР001-2.002-0086-С001
 Община Стралджа
 • 2013г.: обучения и супервизии на персонал на Звено за услуги в домашна среда по проект № BG051PO001-5.2.04-0036
 • 2014; 2015; 2018г.: провеждане на групови супервизии на екипи на ЦОП и ЦСРИ

Община Малко Търново

 • 2013г.: обучения и супервизии на персонал на Звено за услуги в домашна среда по проект № BG051PO001-5.2.04-0087
 • 2015г. : изготвяне на Методика за предоставяне на социални и здравни услуги от Звено за грижа в домашна среда
 • 2015г. : оценка на потребностите на кандидат потребители по проект BG05М90P001-2.002-044 
 • 2016 - 2017г.:  : обучения и супервизии на персонал на Звено за услуги в домашна среда по проект BG05М90P001-2.002-044 
 • 2016 - 2017г.: дейности за психологическа подкрепа и консултиране на потребители, техни близки и персонал на Звено за услуги в домашна среда по проект BG05М9ОP001-2.002-0044- С001 
Община Руен:
 • 2016г. : оценка на потребностите на кандидат потребители на социални услуги в домашна среда по проект BG05М9ОP001-2.0253-044- С001
 • 2016г. : въвеждащо и надграждащо обучение на персонал на Център за почасово предоставяне на социални услуги в община Руен
Община Созопол:
 • 2018г.: обучение на обучители на кандидат осиновители и кандидат приемни семейства - екип на ЦОП -Созопол