Новини


Пролетно настроение с децата и педагозите от ДГ "Теменужка" с.Равнец

публикувано 1.03.2019 г., 7:33 ч. от Татяна Врабчева   [ актуализирано 1.03.2019 г., 7:39 ч. ]

Заредени с много усмивки, домакини и гости на събитието на 1 март в ДГ "Теменуга" споделиха радост и се "закичиха" с пожелания за здраве и късмет.
Екипът на "Ресурс Консултинг" получи благодарности за организацията на съитието, но най-удовлетворяващи бяха усмивките на децата.
Пожелаваме на своите клиенти пролетно вдъхновение за нови начала и успехи!
Да си пожелаем още една успешна година, която да умножи започнатото през 2018-та!

публикувано 7.01.2019 г., 6:54 ч. от Татяна Врабчева   [ актуализирано 7.01.2019 г., 7:03 ч. ]

В началото на Новата година, равносметката от изминалата 2018 година ни дава позитивизъм и очакване за нови клиенти, партньорски проекти и следващи успехи. Предизвикателствата от разнообразните проекти реализирани от екипа на Ресурс Консултинг ЕООД през 2018г. ни обогатиха и ни правят по-уверени. Знаем че сме способни да приемем работа по иновативни проекти, в които нашия 10 годишен опит да затвърждава професионализма на предоставяните консултантски услуги за клиентите ни. С благодарност към организациите, които ни се довериха в организирането на събития, изнесени семинари, индивидуални и групови супервизии, споделяме малка частица от преживяното заедно:


Успешно финализиран договор по трансграничен проект

публикувано 2.07.2018 г., 4:13 ч. от Татяна Врабчева   [ актуализирано 2.07.2018 г., 4:22 ч. ]

През м.Юни 2018г. приключи изпълнението на възложени услуги на „Ресурс Консултинг” ЕООД от Търговско промишлена палата- гр.Добрич по проект „Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца”, /„LAB MOBILE”, код на проекта № 16.4.2.026/2017, изпълняван с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В рамките на изпълнение на договора, екипът на Ресурс Консултинг ЕООД в партньорство с Авангард персонал консултинг ООД изготви:

 •  Доклад с анализ на актуалната ситуация на пазара на труда на територията на област Добрич и препоръки за мобилност;
 • Обобщен доклад за актуалното състояние на пазара на труда в трансграничния регион Добрич – Констанца
 • Съвместен анализ и аналогичния доклад за окръг Констанца;
 • Разработване на специфични мерки за увеличаване на трудовата заетост и намаляване на безработицата в текущия период и в средносрочна перспектива (2019 – 2023 г.);
 • Разработване на Препоръки за промени в политики и инициативи на различни целеви групи - образователни институции, работодатели, безработни и търсещи работа.

Проведени бяха два тридневни семинара на 22-25 април в гр.Констанца, Румъния и на 21-23 юни в гр.Балчик където представители на заинтересованите страни: бизнес, институции, местна власт, образователни институции бяха дискутирани различни аспекти за подобряване на средата на пазара на труда. Обсъдиха се препоръки и мерки за увеличаване на заетостта в трансграничния регион Констанца- Добрич.

Старт на обучителни семинари по трансграничен проект

публикувано 13.05.2018 г., 5:18 ч. от Татяна Врабчева   [ актуализирано 13.05.2018 г., 5:19 ч. ]

На 24 и 25 април в гр.Констанца, Румъния г-жа Т.Врабчева бе лектор в обучителен семинар за "Трудова мобилност в трансграничната област на Добрич-Констанца" по проект  16.4.2.026/2017, „Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца”/„LAB MOBILE”.  За участниците , представители на местния бизнес, образователни и социални служби, ангажирани с квалификацията и заетостта от двете съседни държави бе предоставена актуална и полезна информация по теми, свързани с пазара на труда, мобилност и заетост в трансграничния регион Добрич – Констанца.Обучението се провежда по договор на "Ресурс Консултинг" ЕООД с Търговско промишлена палата - гр.Добрич, партньор в проекта.
През месец юни предстои обучителен семинар, който ще се проведе в гр.Балчик

Принос към услугата "Приемна грижа"

публикувано 19.02.2018 г., 7:46 ч. от Татяна Врабчева   [ актуализирано 19.02.2018 г., 7:48 ч. ]

На 31 януари 2018г. успешно приключи договор с Община Бургас за организиране и провеждане на индивидуални супервизии на приемните семейства от област Бургас, на специалистите от Областен екип по приемна грижа, групови супервизии и специализирани обучения, в рамките на проект "Приеми ме". Екипът на Ресурс Консултинг утвърждава практиките за повишаване на качеството на социалните услуги в общността, чрез предоставяне на подкрепа на социалните работници, както и на преките доставчици на услуги. В рамките на този договор бяха предоставени по две индивидуални супервизии на 54 приемни семейства от област Бургас. Супервизиите спомогнаха за изграждане на професионална среда, която допринася за изследване на опита и дава възможност на приемните родители да обмислят и развиват уменията си в грижата за деца в риск. 

Успешен старт на събития възложени от Община Бургас

публикувано 30.12.2017 г., 3:07 ч. от Татяна Врабчева

В рамките на договор с Община Бургас за организиране и провеждане на събития за лицата от целевата група по проект BG05M2OP001– 3.002–0040–C02, успешно бяха изпълнени:

 • през м. Май две състезания за деца от 6 училища на общината, които се реализираха в Областна библиотека «П.Яворов»;
 • на 13 юни 2017г. в Спортен център «Изгрев», гр. Бургас – спортен празник за над 90 деца и юноши от 8 училища на общината;
 • на 30 октомври 2017г. в Младежки център, гр.Бргас – състезание по Краезнание за над 90 деца и юноши от 8 училища на общината.


Супервизии за професионалисти

публикувано 30.12.2017 г., 2:38 ч. от Татяна Врабчева   [ актуализирано 30.12.2017 г., 3:09 ч. ]

През 2017г. в  рамките на 7 консултантски договори с общините Бургас, Малко Търново, Поморие, Приморско, Средец, Струмяни, Сандански са предоставени над 300 супервизии- индивидуални и екипни на доставчици на социални услуги в общността. Обсъдените и анализирани успехи и предизвикателства пред специалистите за утвърждаване на модела на почасово предоставяне на грижи за хора с увреждания  е основа за внимателно планиране на устойчив модел за социална работа от подготвени и проверени в практиката професионалисти.

Обучения на родители на деца с ДЦП и родители на деца с аутизъм

публикувано 23.12.2017 г., 7:57 ч. от Татяна Врабчева   [ актуализирано 23.12.2017 г., 8:05 ч. ]

В края на м.Март 2017г. в Морско казино гр.Бургас екипът на РЕСУРС КОНСУЛТИНГ ЕООД, проведе две двудневни обучения за родители на деца с увреждания. Обучителните дейности се организират в рамките на проект „Създаване на център за рехабилитация и психологическа подкрепа за децата с детска церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания и техните семейства на територията на Община Бургас“, ДБФП №:РД-13-144/14.09.2015г. Проектът се финансира в рамките на по Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“, която се изпълнява от Министерство на здравеопазването и се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009-2014 г. www.eeagrants.org
Програмите са съобразени с потребностите и спецификите на децата с аутизъм и децата с ДЦП и се реализират от екип от психолози на „Ресурс Консултинг” ЕООД.

 

 

Обучения през март в гр.Бургас

публикувано 19.03.2017 г., 3:15 ч. от Татяна Врабчева   [ актуализирано 23.12.2017 г., 8:13 ч. ]

В изпълнение на договор №:93-ОП-141/4/20.02.2017г. за Организиране и провеждане на обучения  за родители на деца с ДЦП, аутизъм и соматични увреждания и обучения за  медицински и немедицински специалисти и доброволци“ екипът на «Ресурс Консултинг» ЕООД успешно проведе два двудневни обучителни семинара за специалисти от ДМСГД, ДКЦ-1 и ЦНСТ:

9 -10 март 2017г. - Обучението на медицински и немедицински специалисти за работа с  деца с проблеми от аутистичен спектър, засягащи  теми за развитието на децата с  аутизъм
16 - 17 март 2017г. – Обучението на медицински и немедицински специалисти за работа с деца с детска церебрална парализа и  соматични увреждания
През последната седмица на март 2017г. в Културен център "Морско казино" ще се проведат два двудневни семинара за родители на деца с увреждания.
Обученията имат за цел предоставяне на идеи и споделяне на опит за развитие на умения в подкрепа на детското развитие и улесняване на независимостта на децата с увреждания. Програмите са съобразени с потребностите и спецификите на децата с аутизъм и децата с ДЦП.
   

290 лични асистенти и домашни помощници са обучени от екип на Ресурс Консултинг ЕООД

публикувано 19.09.2016 г., 2:37 ч. от Татяна Врабчева   [ актуализирано 23.12.2017 г., 8:34 ч. ]

През 2016 г. в изпълнение на договори за консултантски услуги с общините: 
 • Малко Търново;
 • Средец;
 • Приморско;
 • Бургас;
 • Руен;
 • Сандански;
 • Струмяни;
екипът ни обучи 290 лични асистента и домашни помощници за предоставяне на социални услуги в общността по схема BG05M9ОP001-2.002  „Независим живот” на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. Сертификати за завършено успешно въвеждащо обучение получиха 223 лица. 

Обученията на асистенти и помощници са гаранция за успех на проектите на бенефициентите- общини и най-вече за качество на предоставяните услуги. В рамките на обученията разчитаме на учене чрез опита, преживяванията и динамиката на групата. Обучителните програми съответстват на изискванията на Методиките за предоставяне на социални услуги в общността, както и на добрите практики и опита на професионалистите от екипа на Ресурс Консултинг.

  

   

 

1-10 of 19