Новини‎ > ‎

Успешно финализиран договор по трансграничен проект

публикувано 2.07.2018 г., 4:13 ч. от Татяна Врабчева   [ актуализирано 2.07.2018 г., 4:22 ч. ]
През м.Юни 2018г. приключи изпълнението на възложени услуги на „Ресурс Консултинг” ЕООД от Търговско промишлена палата- гр.Добрич по проект „Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца”, /„LAB MOBILE”, код на проекта № 16.4.2.026/2017, изпълняван с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В рамките на изпълнение на договора, екипът на Ресурс Консултинг ЕООД в партньорство с Авангард персонал консултинг ООД изготви:

  •  Доклад с анализ на актуалната ситуация на пазара на труда на територията на област Добрич и препоръки за мобилност;
  • Обобщен доклад за актуалното състояние на пазара на труда в трансграничния регион Добрич – Констанца
  • Съвместен анализ и аналогичния доклад за окръг Констанца;
  • Разработване на специфични мерки за увеличаване на трудовата заетост и намаляване на безработицата в текущия период и в средносрочна перспектива (2019 – 2023 г.);
  • Разработване на Препоръки за промени в политики и инициативи на различни целеви групи - образователни институции, работодатели, безработни и търсещи работа.

Проведени бяха два тридневни семинара на 22-25 април в гр.Констанца, Румъния и на 21-23 юни в гр.Балчик където представители на заинтересованите страни: бизнес, институции, местна власт, образователни институции бяха дискутирани различни аспекти за подобряване на средата на пазара на труда. Обсъдиха се препоръки и мерки за увеличаване на заетостта в трансграничния регион Констанца- Добрич.

Comments